Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden. Voor vragen neem contact op. 

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Komma’ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Komma B.V., gevestigd te 5595 CA Leende, Valkenswaardseweg 3a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73568198 en onder ‘opdrachtgever’ de wederpartij van Komma, zulks in de ruimste bewoordingen. Komma en opdrachtgever hierna tezamen ook wel te noemen ‘partijen’.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Komma en opdrachtgever waarop Komma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk door Komma van de hand gewezen.

2. Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Komma zijn vrijblijvend. Een offerte van Komma is veertien dagen vanaf de verzendingsdatum geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien nadrukkelijk geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of de aanbieding op geen enkele manier enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer aangeboden wordt.

2.2 Komma kan niet aan haar aanbieding worden gehouden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, geheel of gedeeltelijk, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Een van de aanbieding of offerte van Komma afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever bindt Komma niet. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Komma anders aangeeft.

2.4 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Komma niet tot het nakomen van een gedeelte van de offerte tegen het overeenkomstig deel van de opgegeven prijzen.

2.6 Eventueel later dan bij overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen die namens Komma zijn gedaan, zijn voor Komma slechts bindend indien deze door Komma schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.

3. De overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Komma en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Komma derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Komma dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de overeenkomst.

3.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.4 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Komma zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.5 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Komma de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3.6 Komma heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Komma daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Komma zo spoedig mogelijk de opdracht uitvoeren conform de overeenkomst, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever.

4.2 Komma zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en goede dienstverlening door Komma mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Komma aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5. Wijzigingen overeenkomst

5.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt Komma geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Komma zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

6. Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

6.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Komma. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Komma daartoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.

6.3 Komma heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Komma het resultaat zonder vermelding van de naam van Komma openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Komma tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Komma, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Komma jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Komma, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

6.7 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

6.8 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Komma kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

6.9 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Komma recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

6.10 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden; c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel.

6.2 van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

6.11 Komma heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen wanneer het om fysieke resultaten gaat.

7. Betaling

7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Komma aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Komma aangegeven. Komma is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 8,00 %, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3 Komma heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Komma kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Komma kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Komma verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Komma echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

7.6 Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Komma aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

8.2 Komma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Komma is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Komma aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Komma beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Komma is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5 Komma is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Komma aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Komma toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Komma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Komma of haar medewerkers.

8.8 De opdrachtgever vrijwaart Komma voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Komma toerekenbaar is. Indien Komma uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Komma zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Komma, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Komma en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9. Ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

9.1 Komma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Komma ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Komma kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9.2 Voorts is Komma bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Komma kan worden gevergd.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Komma op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Komma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Komma gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting voor haar tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Komma, zal Komma in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Komma extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Komma anders aangeeft.

9.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Komma vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting voor haar tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Komma op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.7 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn verricht vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10. Garanties, gebreken, klachttermijn

10.1 Komma garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Komma garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

10.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Komma of door Komma bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Komma jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

10.3 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

10.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

10.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Komma slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

11. Overmacht

11.1 Komma is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Komma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Komma niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Komma of van derden worden daaronder begrepen. Komma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Komma haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Komma kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voorzoveel Komma ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Komma gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Valkenswaardseweg 3a

5595 CA Leende

+31 (0)85 050 88 00

KvK 73568198

BTW NL859581792B01

info@komma.nl

www.komma.nl

12. Overige bepalingen

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Komma of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.2 De rechten en verplichtingen uit overeenkomst tussen Komma en haar opdrachtgever kunnen slechts met schriftelijke toestemming van Komma aan derden worden overgedragen.

12.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

12.4 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of als op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Komma het recht deze te vervangen door een wel geldige bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Alle overige bepalingen blijven in dat geval onveranderd van kracht.

12.5 Op alle transacties en rechtsverhoudingen waarbij Komma partij is, is het Nederlands recht van toepassing.

12.6 Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Komma is gevestigd.